Bevindingen Rekenkamer stroken met nieuw topsectoren-beleid

Het nieuwe beleid rond negen topsectoren sluit goed aan bij de aanbevelingen in het Rapport ‘Innovatiebeleid 2003-2010' van de Algemene Rekenkamer. Er moet meer gebeuren om met vernieuwende producten en diensten de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te gaan en het verdienvermogen van onze economie te vergroten.

 

minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Doelmatigheid
Dit stelt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) woensdag 28 september 2011 in reactie op het rapport ‘Innovatiebeleid’ dat de Algemene Rekenkamer heeft uitgebracht. Het rapport stelt dat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het innovatiebeleid in de periode 2003-2010 onvoldoende heeft vast kunnen stellen.

Nieuwe aanpak
‘Het kabinet deelt deze bevindingen en kiest voor een nieuwe aanpak,’ aldus minister Verhagen. ‘Tachtig procent van de subsidies verdwijnt. In plaats daarvan staan ondernemers en onderzoekers zelf aan het stuur. Ze kunnen investeringen in vernieuwende producten en diensten voortaan aftrekken van de belastingen.’

Topsectorenaanpak
Het nieuwe bedrijfslevenbeleid werd twee weken geleden door minister Verhagen gepresenteerd en is erop gericht de investeringen van bedrijven in innovatie naar een substantieel hoger niveau te tillen. Ondernemers en onderzoekers in negen topsectoren zijn gevraagd aan het stuur te staan van het nieuwe beleid. Uit deze nauwe samenwerking is een nieuwe topsectorenaanpak voortgekomen.

Durfkapitaal
Bedrijven die investeren in onderzoek naar nieuwe producten en diensten betalen minder belasting, er komt veel meer durfkapitaal voor starters en snelle groeiers, onnodige regels worden afgeschaft en er komt een diplomatieke lobby voor onze bedrijven in het buitenland. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat niet meer wordt gestuurd met regels en subsidies, maar dat Nederlandse bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen, te investeren, te innoveren en te exporteren.

Betere coördinatie
Omdat het rijksbrede innovatiebeleid betere coördinatie verdient, zoals de Rekenkamer stelt, voert het ministerie van EL&I regie over alles wat met innovatie te maken heeft. ‘Het hele kabinet geeft prioriteit aan innovatie, dat vraagt om extra coördinatie,’ zegt Verhagen ‘Niet voor niks is er nu een ministerie van Innovatie.’ In totaal is voor het bedrijfslevenbeleid een bedrag van 1,3 miljard euro beschikbaar, dat oploopt naar 2 miljard euro in 2015. Deze middelen zijn gereserveerd op de begroting van alle ministeries die meedoen aan de topsectorenaanpak.

Effecten meten
De aanbeveling van de Rekenkamer om de instrumenten waarmee EL&I het innovatiebeleid samen met andere ministeries monitort en de effecten meet, heeft het ministerie ter harte genomen. Inmiddels is afgesproken daar ook samen met de Rekenkamer vorm en inhoud aan te geven. ‘De doelen waarop de topsectoren inzetten moeten concreet en meetbaar zijn,’ aldus Verhagen. ‘Ik wil zo snel als mogelijk is kunnen laten zien wat het nieuwe beleid al concreet heeft opgeleverd.’