Sterkere economie door investeren in ondernemen en onderzoek

Bedrijven kunnen investeringen in onderzoek aftrekken van de belastingen. Starters en snelle groeiers met vernieuwende ideeën kunnen makkelijker leningen krijgen. Onnodige regels die de uitvoering van projecten hinderen worden versimpeld. Meer aandacht voor de opleiding van vaklui en specialisten. En een betere lobby voor Nederlandse bedrijven in het buitenland.

 

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I)

Economie versterken
Dat zijn een aantal van de maatregelen om het groeivermogen van de economie de komende jaren te versterken, zo schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) samen met staatssecretaris Weekers van Financiën 13 september 2011 namens het kabinet in de brief ‘Naar de top! Het nieuwe bedrijvenbeleid in actie(s)‘ aan de Tweede Kamer.

‘We investeren gericht in de topsectoren van onze economie,’ aldus minister Verhagen. ‘We zorgen als overheid dat onderzoekers en ondernemers meer van elkaar profiteren. Dat levert betere, vernieuwende en concurrerende producten op. Het verstrekt niet alleen onze positie op de wereldmarkt. Het draagt ook bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als vergrijzing, voedselzekerheid en grondstoffenschaarste.’

Nederland weer in top 5 van kenniseconomieën
Het doel van het kabinet is om Nederland weer in de top 5 van de kenniseconomieën in wereld te brengen. Voor de maatregelen heeft de Rijksoverheid in 2012 € 1,3 miljard beschikbaar. Dat loopt op naar ruim € 2 miljard in 2015. Ook provincies, grote gemeenten en waterschappen dragen bij.

Belastingaftrek
Het kabinet voert belastingaftrek in voor de kosten en investeringen die bedrijven maken bij de onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten (RDA). Hiervoor is vanaf 2012 een budget van € 250 miljoen beschikbaar, oplopend naar € 500 miljoen in 2014. Vanaf 2013 komt hier nog een extra fiscale stimulans voor innovatie bij van 100 miljoen euro.

De nieuwe maatregelen komen bovenop de al bestaande mogelijkheid tot verlagen van de loonkosten van onderzoekers via de WBSO en het belonen van succesvolle innovatie door een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting via de Innovatiebox. “Nederland opereert met dit pakket gerichte fiscale maatregelen in de OESO-premier league voor fiscale stimulering van innovatie,” aldus staatssecretaris Weekers van Financiën.

Topconsortia
In elke topsector sluiten bedrijven, kennisinstellingen en de overheid voor het einde van het jaar een innovatiecontract. Daarin staat welke onderzoeksthema’s worden aangepakt, door welke instellingen dat gebeurt, en wie dat financiert. Het onderzoek wordt gebundeld in topconsortia. In 2015 moet ten minste 40 procent van dit onderzoeksgeld van bedrijven komen. Het NWO, de KNAW en de toegepaste kennisinstituten zoals TNO zullen in 2015 minstens € 600 miljoen bijdragen.

Meer vaklui en specialisten
Vernieuwende ondernemingen hebben meer vaklui en specialisten nodig. Het bedrijfsleven gaat meer samenwerken met het vakonderwijs. Er komen beurzen van bedrijven voor studenten in studierichtingen waaraan grote behoefte is. Er komt een proef zodat bedrijven eenvoudiger buitenlandse specialisten voor korte tijd naar Nederland kunnen halen. En de belastingregels voor buitenlandse promovendi – toekomstige toppers – die besluiten in Nederland te blijven werken, worden voordeliger.

Internationaal ondernemen
Het kabinet zal Nederlandse bedrijven meer ondersteunen op veelbelovende markten in het buitenland. Overheden, ondernemers en onderzoekers afspraken gaan samen op gerichte handelsmissies. Internationaal vooraanstaande topmensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en het bestuur worden ingezet voor het binnenhalen van orders en investeringen in ons land.

Omgekeerd worden buitenlandse eigenaars van bedrijven in Nederland gevraagd om op te treden als ambassadeur naar ondernemingen die vestiging in Nederland overwegen. Het kabinet wil komend jaar minstens 150 investeringsprojecten ter waarde van 625 miljoen euro aanwerven die drieduizend nieuwe banen opleveren.

Ruimte om te ondernemen
Uitgangspunt van het kabinet is dat het niet stuurt met regels en subsidies, maar Nederlandse bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen, te investeren, te innoveren en te exporteren. Ondernemers benutten economische kansen en creëren daarmee economische groei, werkgelegenheid en welvaart. Het kabinet neemt samen met de ondernemers maatregelen op 5 gebieden:

  • verbinding van kennis met het bedrijfsleven voor nieuwe producten en diensten
  • ondersteuning van investeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf
  • minder en eenvoudigere regels
  • talent voor het bedrijfsleven krijgen en behouden
  • Nederlandse bedrijven profileren in het buitenland.

De 9 topsectoren zijn: high tech systemen en materialen, energie, creatieve industrie, logistiek, agrifood, tuinbouw en uitgangsmaterialen, life sciences en health, water en chemie. Daarnaast werken de topsectoren samen bij het aantrekken van hoofdkantoren naar Nederland.