FME en Federatie Metaal & Techniek bundelen krachten

De Vereniging FME-CWM treedt toe tot de Federatie Werkgeversorganisaties Metaal & Techniek (FWM). De naam van het nieuwe samenwerkingsverband tussen de grote ondernemersorganisaties in de techniek is Federatie Werkgeversorganisaties in de Techniek (FWT). De samenwerking is o.a. gericht op vereenvoudiging van de arbeidsmobiliteit door een betere afstemming van de arbeidsvoorwaarden tussen de CAO's voor de Metaal en Techniek en de CAO Metalektro. Op termijn worden de mogelijkheden onderzocht om te komen tot één basis CAO, met differentiatie per bedrijfstak, afstemming van de pensioenregelingen en intensievere samenwerking tussen opleidingsfondsen. De nieuwe combinatie wordt een van de grootste contractpartijen in de marksector, die onderhandelt over arbeidsvoorwaarden namens 29.000 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan 480.000 werknemers.

 

CAO
Hoewel de samenwerking in eerste instantie is gericht op het nauw afstemmen van de arbeidsvoorwaarden van de deelnemende branches, zal daarnaast onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid beide CAO’s te laten opgaan in een nieuwe, gezamenlijke basis CAO met vernieuwende eigentijdse arbeidsvoorwaarden. Uitgangspunt daarbij is uniformiteit van de arbeidsvoorwaarden en ruimte voor maatwerk voor ondernemingen en groepen van ondernemingen. 

Pensioenen
Ook het op elkaar afstemmen van de pensioenregelingen voor de Metaal & Techniek en de Metalektro is wenselijk met het oog op het verbeteren van de mobiliteit binnen de sector. De huidige pensioenregelingen hebben al dezelfde uitvoerder. Verwacht wordt dat het op termijn realiseren van één pensioenregeling beheersmatige en kostenvoordelen zal opleveren. Een en ander vereist nadere technische uitwerking.

Opleidingen
De nieuwe federatie wil intensief gaan samenwerken om de instroom van personeel te bevorderen. Binnen het bestaande samenwerkingsverband TechniekTalent.nu wordt al gewerkt aan meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek. De opleidingsfondsen zullen ook intensiever gaan samenwerken. Dat is belangrijk gezien de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt voor technisch personeel.

Arbeidsmobiliteit
Belangrijk doel van de samenwerking is het vereenvoudigen van de arbeidsmobiliteit binnen de sector techniek. Een goede afstemming van arbeidsvoorwaarden levert hieraan een belangrijke bijdrage. Dat is goed nieuws voor de ondernemingen die te kampen hebben met een chronisch tekort aan vakkundig personeel. Ook voor individuele werknemers is het goed nieuws, hun employability neemt toe.