Achtergrond
3 november 2009

Sensoren voor een draadloos meetplatform

Handig voor het snel opbouwen van een tijdelijke meetopstelling.

De behoefte om te meten groeit. De mens wil steeds meer weten over de kwaliteit van het voedsel wat hij eet en vooral op welke wijze het geproduceerd wordt. Energieverbruik en energie besparing zijn speerpunten van het regeringsbeleid. Voor een effectieve uitvoering van een dergelijk beleid is het nodig dat er gemeten wordt waar en hoeveel energie er verbruikt wordt. De kwaliteit van ons binnenklimaat is een punt van aandacht. Een goede meting en regeling van het binnenklimaat kunnen leer- en werkprestaties heel positief beinvloeden. Om dit te onderstrepen wordt een regeringsbeleid sterk gericht op regelgeving en convenanten gevoerd op deze drie gebieden.

Draadloze sensorsystemen kunnen bijdragen aan het monitoren van processen voor voeding, klimaat en energie. Dergelijke systemen bieden de mogelijkheid om eenvoudig sensoren te kunnen plaatsen en de data te verzamelen zonder dat kabels moeten worden aangelegd. Dit leidt niet alleen tot kostenbesparing maar maakt het ook mogelijk om op plaatsen te meten waar aanleg van bedrading niet mogelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan bestaande bebouwing, draaiende machinedelen enz.

Veel ervaring in de draadloze informatieoverdracht is opgedaan in de machine-machine-communicatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van GSM, GPRS, SMS en van internet. Deze systemen zijn vooral geschikt voor informatieoverdracht over grote afstand maar gaan ervan uit dat sensorinformatie via bedrading in het gebouw beschikbaar is. In deze bijdrage wordt ingegaan op de mogelijkheden om de afstand tussen sensor en bijvoorbeeld een GPRS basisstation ook draadloos te overbruggen
WiSensys, een draadloos meetsysteem

Bij het ontwerp van draadloze sensorsystemen zijn er veel variabelen waar keuzes in gemaakt moeten worden. Op de eerste plaats wordt de sensor bepaald door de grootheid die men wil meten. Voor de draadloze transmissie is ondermeer het volgende van belang:
– de keuze voor de radiostandaard die gebruikt wordt
– de afstand die men wil overbruggen tussen sensor en ontvanger
– de gewenste levensduur van de batterij
– de betrouwbaarheid van de informatieoverdracht
– de beveiliging van de gegevens
– de keuze voor netwerkconfiguratie

Voor draadloze informatieoverdracht is in de afgelopen jaren Wisensys ontwikkeld. Dit draadloze systeem bestaat in principe uit sensorunits, basisstations en gebruikersinterfaces. Grootheden als temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, drukken, CO2-niveau’s etc. kunnen met dit systeem worden gemeten

De gemeten waarden worden rechtstreeks overgestuurd naar een basisstation (ontvanger) die verbonden is met een PC, datalogger of via internet met een database waar men via internetsites toegang toe heeft. Opslag op een SD-kaart die in het basisstation wordt geplaatst, is eveneens mogelijk.

Voor de gebruiker beschikt het systeem over een tweetal gebruikersinterfaces namelijk een voor de lokale PC en een voor internet. Beide worden gebruikt voor presentatie van data en andere sensorgegevens, alarmeringen, settings en loggen van historische data. Alle data worden opgeslagen in een MySQL database waardoor het voor de gebruiker mogelijk wordt om zijn eigen gebruikersinterface te bouwen.
De gebruiker heeft de mogelijkheid via een gebruikersvriendelijke interface de sensoren een naam te geven, sample-tijden in te stellen, alarmsettings op te geven, kalibratie uit te voeren, etc. Zonodig kunnen de waarden tijdens gebruik worden veranderd.
In de sensor kunnen tijdelijk meetwaarden worden opgeslagen. Dit kan wenselijk zijn indien de draadloze verbinding tussen sensor en basis station tijdelijk verbroken is. Zodra de verbinding hersteld is worden de opgeslagen waarden naar het basis station overgestuurd.

Voor het complete artikel klikt u hier